Magistrska naloga

DELO V SODELOVANJU S PETROLOM

Sodelovanje s Petrolom sega tudi na področje mentoriranja pri izdelavi magistrskih nalog. Zavedamo se namreč, kako pomembno je povezovanje med gospodarstvom,

izobraževalnimi institucijami in bodočimi strokovnjaki. Tako že nekaj let zapored pripravljamo izbor aktualnih tem za magistrske naloge in najboljše med njimi tudi nagradimo.

Vedno imamo na voljo zanimive izzive. Vse, ki si želite pisanja zaključnih nalog v sodelovanju z nami, vabimo, da nam pišete na lest@fe.uni-lj.si ali nas obiščete v tretjem nadstropju Fakultete za elektrotehniko.

AKTUALNO RAZPISANE TEME ZA MAGISTRSKE NALOGE ZA LETO 2021

Kandidat bi razvil optimizacijski model delovanja lokalnega omrežja (realen primer ‚‚Lokalne energetske skupnosti Luče‘‘), ki vključuje sistemsko baterijo, hišne baterije, PV, SPTE enoto in malo vetrno elektrarno. Pri tem bi upošteval optimalno delovanje glede na različne primere uporabe (poraba lokalno proizvedene energije, samozadostnost, zanesljivost oskrbe z energijo, izraba energije za sistemske storitve, rezanje konic porabe moči na območju v kombinaciji s sistemsko baterijo, napetostna stabilnost). Izvedba modela na maketi.

Nova regulativa o samooskrbi v Sloveniji omogoča koncept samooskrbe za skupnosti. Kandidat bi se osredotočil na pregled konceptov samooskrbe in analizo realnega primera ‚‚Lokalne energetske skupnosti Luče‘‘ za primere različnih obračunskih obdobji. Poleg tega bi se osredotočil na analizo vpliva velikosti OVE skupnosti ter analizo (finančno optimizacijo) katere elemente je bolj smiselno dodajati za doseganje ciljev samozadostnosti.

Nadgradnja energetske optimizacije posameznega odjemalca oz. sistema na podlagi tehnološkega procesa je mogoča z vključevanjem tržnih cen in trgovanja na borzah v postopek optimizacije. Kandidat bi se osredotočil na izdelavo posameznih modulov optimizacije izrabe prožnosti enot (SPTE, baterija, vetrna elektrarna, PV, EMS, elektrolizer, …) znotraj portfelja za podporo trgovanju.

Prodajno mesto ima veliko število različnih tipov porabe in sicer za gretje, hlajenje, osvetljavo itd. Upravljanje z posameznimi napravami lahko bistveno izboljša energetsko učinkovitost, upravljanje s koničnim odjemom ter lahko zagotavlja tudi določeno prožnost s prilagajanjem odjema. Cilj naloge je izdelava modela za upravljanje z večjimi porabniki s predhodno naštetimi cilji.

Sistemski operaterji imajo nalogo izravnave sistema zato te usluge zaračunajo dobaviteljem električne energije. Obstajajo različni modeli prenosa teh stroškov na dobavitelje. Cilj naloge bi bila analiza več trgov z različnimi načini obračuna ter ugotavljanje ali med posameznimi trgi obstaja možnost arbitraže.

Vodik se kaže kot eden izmed mogočih bodočih energentov primeren za shranjevanje in proizvodnjo električne energije. Cilj naloge bi bil pregled vodikove tehnologije z implementacijo te v sistemu, ki zagotavlja prilagodljiv odjem. Poleg tehničnih karakteristik je potrebno podat tudi ekonomsko oceno upravičenosti naložbe.

Shranjevanje energije bo v bodoče ena glavnih panog v energetiki. Razlog so vse bolj nestanovitni viri ter odjemalci. V nalogi bi pregledali možne načine shranjevanja/pretvorbe električne energije v druge energije ter možnost povratne pretvorbe v električno energijo. Cilj naloge je pregled možnosti s poudarkom na tehnologijah, ki so ekonomsko najbolj upravičene.

Trgovanje z električno energijo postaja vse bolj avtomatizirano, na znotraj dnevnem trgovanju pa je avtomatsko trgovanje že skoraj zamenjalo ročno trgovanje. Kandidat bi opravil pregled modelov, ki omogočajo izvajanje avtomatsko trgovanje. Izdelal bi algoritem za avtomatsko trgovanje in ga demonstriral.

V EU se uvaja enoten trg sistemskih storitev (MARI platforma in PICASSO platforma). Kandidat bi pregledal in opisal nov način sodelovanja na nivoju sistemskih storitev. Dodatno bi analiziral stanje v Sloveniji in okoliških državah s ciljem ocene povečanja poslovnih možnosti sodelovanja pri zagotavljanju regulacije frekvence ter medsebojnega vpliva enotnega trga.