Projekti

Kompetenčni center: Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije

Razvoj manjših proizvodnih in razpršenih virov električne energije (RV), kot so fotonapetostni moduli, vetrnice, plinske turbine in motorji z notranjim izgorevanjem za domačo rabo s soproizvodnjo toplote, vodikove celice…, vnaša v elektroenergetski sistem nove vidike proizvodnje, prenosa, razdeljevanja, shranjevanja in porabe električne energije. Večanje deleža razpršenih virov (RV) znatno vpliva na obratovanje distribucijskega omrežja, obenem pa ponuja številne nove možnosti uporabnikom omrežja.

Elektroenergetski sistem (EES) v Sloveniji, kot smo ga poznali, je temeljil na preprostem dejstvu, da električne energije ni mogoče skladiščiti, zato morata biti proizvodna in poraba med seboj ves čas uravnoteženi. RV s svojo spreminjajočo proizvodnjo električne energije v klasični EES vnašajo nove elemente obratovanja. Njihova prisotnost je z vidika splošne energetske odvisnosti od fosilnih goriv, težav pri umeščanju velikih energetskih objektov v prostor in zmanjševanja izpustov CO2 dobrodošla, vendar lahko RV-ji s svojo množičnostjo povzročijo, da se klasično grajeni EES zamaje v samih temeljih in ne more več zagotavljati zanesljive, varne in ekonomične oskrbe z električno energijo.

Zaradi tega je potrebujemo nov koncept elektroenergetskega omrežja – aktivna omrežja (SmartGrid), ki sicer še vedno stoji na trdnih temeljih obstoječega klasičnega elektroenergetskega sistema s centralno proizvodnjo, centralnim vodenjem in upravljanjem ter relativno pasivno vlogo odjemalcev, vendar izkorišča nove tehnologije, kot so že omenjeni razpršeni viri, IK tehnologije (npr. pametni števci), sodobne kompenzacijske naprave, hranilniki energije…

Te nove tehnologije omogočajo nadgradnjo obstoječega elektroenergetskega sistema v novo aktivno obliko. Aktivna omrežja primarno pomenijo, da bodo imeli uporabniki pomembnejšo vlogo, aktivno bodo prilagajali svojo porabo razmeram v omrežju in kot lastniki malih proizvodnih enot nastopali na trgu kot ponudniki električne energije.

LEST je v sklopu tega projekta sodeloval pri naslednjih nalogah:

  • Raziskave o naprednih sistemih za učinkovito rabo električne energije.
  • Oblikovanje nacionalnega strateškega načrta za izvajanje tehnologij Smart Grid v Sloveniji.

Industrijski projekt

2011 - 2013

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije