Novice

Projekt X-FLEX – Odličen primer sodelovanja slovenske akademije in industrije na EU ravni

22. januarja 2020

Projekt X-FLEX, kjer sodelujejo Laboratorij za energetske strategije (FE UL) Univerze v Ljubljani, Petrol d.d. in Elektro Celje d.d. ter 9 preostalih partnerjev iz Avstrije, Grčije, Cipra in Bolgarije, poteka pod okriljem programa Horizon 2020. Projekt bo predstavil nabor ekonomsko učinkovitih integriranih rešitev, ki bodo omogočale optimalno kombinacijo decentraliziranih sredstev prožnosti tako na strani proizvodnje kot na strani porabe (V2G, napajanje za ogrevanje/hlajenje/plin, baterije, odziv na povpraševanje). Te rešitve bodo vsem strankam, vključno z aktivnimi odjemalci, omogočale, da ponudijo svojo prožnost na trgu in tako ustvarjale koristi za vse akterje v verigi pametnih omrežij.

Laboratorij za energetske strategije (LEST) je tehnični koordinator projekta ter skrbi za vsebinski razvoj in specifikacijo ter, skupaj z Laboratorijem za integracijo informacijskih sistemov (UL FRI), tudi za tehnično izvedbo orodij. Petrol ima v projektu vlogo vodje delovnega sklopa demonstracijskih projektov ter vodje pilotnih lokacij v Sloveniji, distribucijsko podjetje Elektro Celje pa v zagotavlja poligon za preizkušanje, demonstracijo in ovrednotenje rešitev, ki bodo omogočile vključevanje večjega deleža razpršenih virov in njihovo fleksibilnost oziroma prožnost.

Izvedene rešitve bodo testirane in preverjene na slovenskih pilotnih lokacijah v Lučah in Ravnah na Koroškem. Na pilotni lokaciji Luče, kjer nastaja prva samozadostna energetska skupnost v Sloveniji, bo potekala nadgradnja projekta COMPILE s tržnim pristopom zagotavljanja prožnosti. Eden izmed ciljev je razviti platformo MarketFlex za lokalni trg, ki bi pri svojem delovanju upoštevala omejitve prenosnih zmogljivosti nizkonapetostnega omrežja. V Ravnah na Koroškem nameravajo partnerji razviti in preizkusiti model, kako iz OVE pridobivati toploto (ang. RES Power2Heat). S kombinirano uporabo enot za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) in električnega kotla, ki bo nameščen v industrijskem kompleksu in bo deloma napajan iz OVE, pri čemer bo višek električne energije pretvorjen v toploto, lahko izboljšamo zanesljivost in učinkovitost daljinskega ogrevanja.

Več o samem projektu je objavljeno na uradni spletni strani ter v novici na spletni strani Petrol (samo v slovenskem jeziku).