LEST
ensl

Izobraževanje

 • diplomska naloga
 • magistrska naloga
 • doktorska disertacija

Aktualne teme:

 • Spremljanje in nadzor energetskih trgov v EU 
 • Regulativni in pravni okvirji ter delovanje energetskih trgov 
 • Kratkoročno napovedovanje proizvodnje razpršenih virov električne energije
 • Oblikovanje inteligentnih kontrolnih shem upravljanja aktivnega odjema (DSM) in njihovih simulacij 
 • Razvoj in simulacije sistema za shranjevanje energije (BESS) in sistema za upravljanje baterije (BMS)
 • Razvoj ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) za merjenje učinka različnih novih tehnoloških ukrepov v distribucijskem omrežju
 • Razvoj modelov in metod za ocenjevanje sistemske zanesljivosti dobave električne energije (Security of Supply)

V primeru, da že imate idejo, se oglastite pri nas! Z veseljem vam bomo svetovali, se pogovorili ter skupaj zastavili zanimivo in uporabno nalogo.

Trenutno razpisane magistrske naloge (v sodelovanju s Petrol d.d.) za leto 2020:

1. Model vodenja lokalnega omrežja v Lučah

 • Cilj naloge:

Kandidat bi razvil optimizacijski model delovanja lokalnega omrežja (realen primer ‚‚Lokalne energetske skupnosti Luče‘‘), ki vključuje sistemsko baterijo, hišne baterije, PV, SPTE enoto in malo VE. Pri tem bi upošteval optimalno delovanje glede na različne primere uporabe (poraba lokalno proizvedene energije, samozadostnost, zanesljivost oskrbe z energijo, izraba energije za sistemske storitve, rezanje konic porabe moči na območju v kombinaciji s sistemsko baterijo, napetostna stabilnost). Izvedba modela na maketi.

2. Analiza koncepta samooskrbe OVE lokalne energetske skupnosti

 • Cilj naloge:

Nova regulativa o samooskrbi v Sloveniji omogoča koncept samooskrbe za skupnosti. Kandidat bi se osredotočil na pregled konceptov samooskrbe in analizo realnega primera ‚‚Lokalne energetske skupnosti Luče‘‘ za primere različnih obračunskih obdobji. Poleg tega bi se osredotočil na analizo vpliva velikosti OVE skupnosti ter analizo (finančno optimizacijo) katere elemente je bolj smiselno dodajati za doseganje ciljev samozadostnosti.

3. Razvoj modulov optimizacije izrabe prožnosti enot v portfelju

 • Cilj naloge:

Nadgradnja energetske optimizacije posameznega odjemalca oz. sistema na podlagi tehnološkega procesa je mogoča z vključevanjem tržnih cen in trgovanja na borzah v postopek optimizacije. Kandidat bi se osredotočil na izdelavo posameznih modulov optimizacije izrabe prožnosti enot (SPTE, baterija, VE, PV, EMS, elektrolizer, …) znotraj portfelja za podporo trgovanju.

4. Energetsko upravljanje prodajnega mesta

 • Cilj naloge:

Prodajno mesto ima veliko število različnih tipov porabe in sicer za gretje, hlajenje, osvetljavo itd. Upravljanje z posameznimi napravami lahko bistveno izboljša energetsko učinkovitost, upravljanje z koničnim odjemom ter lahko zagotavlja tudi določeno prožnost s prilagajanjem odjema. Cilj naloge je izdelava modela za upravljanje z večjimi porabniki z predhodno naštetimi cilji.

5. Načini obračuna odstopanj ter potencialne arbitraže na trgu

 • Cilj naloge:

Sistemski operaterji imajo nalogo izravnave sistema zato te usluge zaračunajo dobaviteljem električne energije.  Obstajajo različni modeli prenosa teh stroškov na dobavitelje. Cilj naloge bi bila analiza več trgov z različnimi načini obračuna ter ugotavljanje ali med posameznimi trgi obstaja možnost arbitraže.

6. Prilagodljivost odjema z vodikovimi tehnologijami

 • Cilj naloge:

Vodik se kaže kot eden izmed mogočih bodočih energentov primeren za shranjevanje in proizvodnjo električne energije. Cilj naloge bi bil pregled vodikove tehnologije z implementacijo te v sistemu, ki zagotavlja prilagodljiv odjem. Poleg tehničnih karakteristik je potrebno podat tudi ekonomsko oceno upravičenosti naložbe.

7. Shranjevanje električne energije v drugo obliko energije

 • Cilj naloge:

Shranjevanje energije bo v bodoče ena glavnih panog v energetiki. Razlog so vse bolj nestanovitni viri ter odjemalci. V nalogi bi pregledali možne načine shranjevanja/pretvorbe električne energije v druge energije ter možnost povratne pretvorbe v električno energijo. Cilj naloge je pregled možnost z poudarkom na tehnologijah, ki so ekonomsko najbolj upravičene.

8. Razvoj algoritma za avtomatsko trgovanje

 • Cilj naloge:

Trgovanje električne energije postaja vse bolj avtomatizirano, na znotraj dnevnem trgovanju pa je avtomatsko trgovanje že skoraj zamenjalo ročno trgovanje. Kandidat bi opravil pregled modelov, ki omogočajo izvajanje avtomatsko trgovanje. Izdelal bi algoritem za avtomatsko trgovanje in ga demonstriral.

9. Integracija trgov sistemskih storitev na nivoju EU

 • Cilj naloge:

V EU se uvaja enoten trg sistemskih storitev (MARI platforma in PICASSO platforma). Kandidat bi pregledal in opisal nov način sodelovanja na nivoju sistemskih storitev. Dodatno bi analiziral stanje v Sloveniji in okoliških državah s ciljem ocene povečanja poslovnih možnosti sodelovanja pri zagotavljanju regulacije frekvence ter medsebojnega vpliva enotnega trga.

Lahko sodelujete pri izdelavi projektov za industrijo. Vedno znova imamo na voljo zanimive probleme. Vabljene vse bistre glave, ki si želite izzivov! Izpostavite svoje znanje, pa naj bo še tako specifično. Hkrati se ne ustrašite zahtevnosti problemov, kajti učimo se ves čas in vedno bolj velja pregovor – več znaš, več veljaš!

Pošljite prošnjo po elektronski pošti ali nas kontakirajte osebno!