LEST
ensl

Izobraževanje

 • diplomska naloga
 • magistrska naloga
 • doktorska disertacija

Aktualne teme:

 • Spremljanje in nadzor energetskih trgov v EU 
 • Regulativni in pravni okvirji ter delovanje energetskih trgov 
 • Kratkoročno napovedovanje proizvodnje razpršenih virov električne energije
 • Oblikovanje inteligentnih kontrolnih shem upravljanja aktivnega odjema (DSM) in njihovih simulacij 
 • Razvoj in simulacije sistema za shranjevanje energije (BESS) in sistema za upravljanje baterije (BMS)
 • Razvoj ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) za merjenje učinka različnih novih tehnoloških ukrepov v distribucijskem omrežju
 • Razvoj modelov in metod za ocenjevanje sistemske zanesljivosti dobave električne energije (Security of Supply)

V primeru, da že imate idejo, se oglastite pri nas! Z veseljem vam bomo svetovali, se pogovorili ter skupaj zastavili zanimivo in uporabno nalogo.

 

Trenutno razpisane magistrske naloge (v sodelovanju s Petrol d.d.) za leto 2019:

 1. Analiza koncepta samooskrbe OVE lokalne energetske skupnosti
  • Cilj naloge:

  Nova regulativa o samooskrbi v Sloveniji omogoča koncept samooskrbe za skupnosti. Kandidat bi se osredotočil na pregled konceptov samooskrb, analizo realnega primera Lokalne energetske skupnosti Luče za primere različnih obračunskih obdobji. Poleg tega bi se osredotočil na analizo vpliva velikosti OVE skupnosti ter analizo (finančno optimizacijo) katere elemente je bolj smiselno dodajati za doseganje ciljev samozadostnosti.

 2.   Model vodenja lokalnega omrežja v Lučah
  • Cilj naloge:

  Kandidat bi razvil optimizacijski model delovanja lokalnega omrežja (realen primer Lokalne energetske skupnosti Luče), ki vključuje sistemsko baterijo, hišne baterije, PV, SPTE enoto in malo VE. Pri tem bi upošteval optimalno delovanje glede na različne primere uporabe (poraba lokalno proizvedene energije, samozadostnost, zanesljivost oskrbe z energijo, izraba energije za sistemske storitve, rezanje konic porabe moči n območju v kombinaciji s sistemsko baterijo, napetostna stabilnost).

 3. Integracija trgov sistemskih storitev na nivoju EU
  • Cilj naloge:

  V EU se uvaja enoten trg sistemskih storitev (MARI platforma in PICASSO platforma). Kandidat bi pregledal in opisal nov način sodelovanja na nivoju sistemskih storitev. Dodatno bi analiziral stanje v Sloveniji in okoliških državah s ciljem ocene povečanja poslovnih možnosti sodelovanja pri zagotavljanju regulacije frekvence oz. medsebojnega vpliva enotnega trga.

 4. Optimalna umestitev EV polnilnic v elektroenergetsko omrežje
  • Cilj naloge:

  Umestitev EV polnilnic (predvsem hitrih in ultra hitrih) predstavlja zaradi omejitev v omrežju velik izziv. Kandidat bi razvil model za ekonomsko optimalno umestitev EV polnilnic v elektroenergetsko omrežja. Pri tem bi upošteval možnost povezave z omrežjem, predvidene izgube zaradi dodatne obremenitve, izgradnje novih objektov, nadgradnje obstoječih objektov, vključitev EV polnilnic skupaj z baterijskimi hranilniki energije.

 5. Analiza izravnalnih pravil v Sloveniji in EU
  • Cilj naloge:

  Kandidat bi analiziral in primerjal pravila oz. načine izravnave odstopanj električne energije ter na kakšen način se stroški izravnave prenesejo na odjemalce (omrežnina oz. stroški odstopanj).

 6. Napoved frekvence zasedenosti polnilnic
  • Cilj naloge:

  Z razmahom elektro mobilnosti in števila polnilnic EV se ponuja dodatna možnost izrabe prožnosti energije, ki jo skupaj nudita EV polnilna infrastruktura in električna vozila priključena na polnilne postaje. Ključ za učinkovito izrabo je poznavanje dinamike polnjenja EV. Kandidat bi razvil model napovedi zasedenosti polnilnic ter možnosti uporabe prožnosti na elektroenergetskem trgu.

 7. Upravljanja z energetsko infrastrukturo EV polnilnic na trgu
  • Cilj naloge:

  Kandidat bi razvil model optimalne izrabe prožnosti energije, ki jo skupaj nudita EV polnilna infrastruktura in električna vozila priključena na polnilne postaje. S tem agregator maksimira dobrobit posameznih aktivnih odjemalcev, hkrati pa lahko s svojim upravljanjem aktivnega odjema, predvsem v času velikih koničnih obremenitvah, pomaga pri zagotavljanju večje zanesljivosti delovanja elektroenergetskega omrežja.

 8. Razvoj algoritma za avtomatsko trgovanje
  • Cilj naloge:

  Trgovanje električne energije postaja vse bolj avtomatizirano, na znotraj dnevnem trgovanju pa je avtomatsko trgovanje že skoraj zamenjalo ročno trgovanje. Kandidat bi opravil pregled modelov, ki omogočajo izvajanje avtomatsko trgovanje. Izdelal bi algoritem za avtomatsko trgovanje in ga demonstriral.

 9. Analiza življenjskega cikla izdelkov z metodo LCA (Life Cycle Assessment)
  • Cilj naloge:

  Embalaža, ki jo uporabljamo za prodajo pijače in hrane na prodajnih mestih Petrola, ima različne vplive na okolje. Ocenjevanje vpliva na okolje samo za ravnanje z odpadki je sicer v javnosti najbolj izpostavljena tema, vendar gre za zadnjo in le eno od faz življenjskega cikla izdelka oziroma embalaže. Kadar podjetja iščejo celovitejši razvoj ali rešitev okolju primernejše embalaže, podatki o ravnanju z odpadki ali vrednosti emisij iz tehnoloških procesov niso več dovolj, da bi embalažo okoljsko celoviteje optimizirali. V svetu se je zato uveljavila analiza okolijskega cikla izdelkov (LCA – life cycle assessment), ki je postala najpomembnejše orodje za celovitejše identificiranje vplivov na okolje. Okoljski življenjski cikel embalažnih izdelkov se začne pri pridobivanju surovinskih virov iz narave. To pomeni, da se cikel plastične embalaže začne s črpanjem nafte. Papirna in kartonska embalaža se začne pri sečnji dreves, aluminijska embalaža pa svoj življenjski cikel začne pri pridobivanju boksita. Kandidat bi primerjal pristope LCA pri vrednotenju okoljske sprejemljivosti dveh izdelkov lastne blagovne znamke Petrola (obstoječega in alternativnega).

 

Lahko sodelujete pri izdelavi projektov za industrijo. Vedno znova imamo na voljo zanimive probleme. Vabljene vse bistre glave, ki si želite izzivov! Izpostavite svoje znanje, pa naj bo še tako specifično. Hkrati se ne ustrašite zahtevnosti problemov, kajti učimo se ves čas in vedno bolj velja pregovor – več znaš, več veljaš!

Pošljite prošnjo po elektronski pošti ali nas kontakirajte osebno!